In het werkpakket Toekomstverkenningen wordt gewerkt aan het verbeteren en toepasbaar maken van onder meer hydrologische en economische tools die nodig zijn voor de regionale onderbouwing van te bewandelen routes in het ontwikkelpaden-proces. Met deze tools, gecombineerd met de kennis opgedaan in de lokale Living Labs, kan de invloed van opschaling van adaptatiemaatregelen worden vastgesteld, en kunnen mogelijke toekomstscenario’s en hun uitwerking op het bodem- en watersysteem in beeld worden gebracht. De coördinatie van dit werkpakket is in handen van Ad Jeuken (Deltares), en Kees Peerdeman (Waterschap Brabantse Delta).

Toekomstverkenningen zijn:

  • scenariostudies; effecten van autonome sociaal-economische veranderingen en veranderingen in het klimaat;
  • beleidsverkenningen; effecten van mogelijke beleidsvarianten voor adaptatie aan de mogelijke autonome ontwikkelingen en;
  • gebiedsprocessen; concretiseren van opties voor inrichting en beheer in samenspraak met actoren in die gebieden en beoordelen van plannen.

Ingrediënten voor deze toekomstverkenningen zijn data, proces- en systeemkennis, modellen en analyse- en visualisatietechnieken.

Data

Denk daarbij aan data over het water- en bodemsysteem, meteorologie, landgebruik en gewaskeuze, potenties voor natuur, watergebruik en verwachte veranderingen. De beschikbare data en de kwaliteit daarvan bepalen het detail en de betrouwbaarheid van de toekomstverkenningen. In de Proeftuinen en Living Labs kan belangrijke, ontbrekende data worden verzameld die vervolgens toegepast kunnen worden in benodigde tools en modellen.

Proces- en systeemkennis en modellen

Met behulp van de regionale modellen worden de hydrologische en economische effecten van maatregelen gekwantificeerd. De resultaten die uit de verschillende proeflocaties rollen zijn input voor de regionale modelstudies. We extrapoleren de verkregen lokale informatie over de effecten van maatregelen naar regionale beelden. Dit maakt het mogelijk om uitspraken te doen over regionale opschaalbaarheid van maatregelen: wat is de hydrologische impact van een maatregel als deze over een hele regio wordt uitgerold? En wat betekent dit voor de watervraag? Tot op welk schaalniveau is de betreffende maatregel kosteneffectief? Dergelijke vragen worden binnen werkpakket Toekomstverkenningen onderzocht.

Analyse- en visualisatietechnieken

Uiteindelijk moeten de resultaten bijdragen aan het onderbouwen van te bewandelen routes in het ontwikkelpaden-proces. De wijze waarop de toekomstverkenningen worden gepresenteerd is hierin belangrijk. Welke informatie is van belang om te delen? En op welk detailniveau? Welke visualisatietechnieken kunnen worden ingezet? Binnen werkpakket Toekomstverkenningen worden analyse- en presentatietechnieken onderzocht, verbeterd en toegepast die aansluiten bij de behoeften. Nauwe afstemming met het werkpakket Ontwikkelpaden is hierbij van belang.