Binnen casus Noord-Limburg zijn een systeemanalyse en interviews met lokale partijen en actoren uitgevoerd ter ondersteuning voor de gebiedsinrichting. Met de resultaten van de interviews en de systeemanalyse zijn 9 leidende principes gevormd die als input dienen voor het opstellen van normatieve scenario’s, namelijk: watersysteem in balans, landschap als onderlegger voor ruimtelijke ontwikkeling, sponswerking natte natuur, ecologische verbindingszones, ecologisch gezond watersysteem, functie volgt het waterpeil, verwevenheid, stroomgebiedsbrede beekdalbenadering, en integraliteit. Gebaseerd op deze 9 principes zijn vier deelgebieden uitgewerkt: Natura 2000 en bufferzones, beekdalen, klimaatadaptieve landbouw en intensieve landbouw (onderstaande figuur en eindrapport van casus Noord-Limburg).  

Stap 2 Leidende vraag 4