Binnen KLIMAP is een ‘routekaart’ ontwikkeld: een werkwijze voor de transitie naar een klimaatbestendige inrichting van een gebied.  Deze routekaart biedt een structuur om het denken in- en werken met ontwikkelpaden in de praktijk te faciliteren. Bij elke stap van de routekaart staan verschillende hoofdvragen en tools die kunnen helpen. De routekaart is echter geen blauwdruk die precies vertelt wat er moet gebeuren. Wat passend is hangt bijvoorbeeld af van de kenmerken van een gebied, het gevoel van urgentie bij de betrokkenen en de (beleids)afweging die tussen doelen wordt gemaakt. De benadering van de routekaart is bovendien geen lineair proces. Welk ‘instappunt’ wordt gekozen maakt niet precies uit, het belangrijkste is om een start te maken! 

Werk van grof naar fijn

De routekaart maakt het mogelijk om van grof naar fijn te werken. Dit betekent dat stappen van de routekaart vaker doorlopen kunnen worden. Blijf bijvoorbeeld niet hangen in het doorgronden van de context van een gebied, maar besteed ook vroeg in proces aandacht aan het delen van belangen, waarden en (toekomst)beelden. Maak dan al snel de stap naar het schetsen van ontwikkelpaden. Als gaandeweg blijkt dat belangrijke inzichten ontbreken, dan kunnen deze later concreter worden uitgezocht of doorgerekend. Eventuele nieuwe inzichten helpen vervolgens weer om de geschetste routes waar nodig bij te stellen. Dit geldt ook voor de resultaten van monitoring. Monitoring vormt een belangrijk navigatie-instrument richting de gewenste doelen of het toekomstbeeld. Doordat de omstandigheden in de toekomst kunnen veranderen, ligt het voor de hand om de geschetste routes regelmatig te toetsen aan nieuwe ontwikkelingen.