Afhankelijk van de uitgangspunten en leidende principes gebruikt bij het opstellen van wensbeelden komen verschillende soorten maatregelen in beeld. De KLIMAP Menukaart kan hierbij een eerste overzicht geven. Daarnaast is het ook goed om een beeld te hebben van de maatregelen die al gepland of voorzien zijn in bestaande gebiedsplannen.  Binnen de verschillende cases is deze informatie opgehaald binnen casus-specifieke werksessies. Binnen de cases Noord-Limburg en de Noordelijke IJsselvallei zijn regionale beleidsrapporten zoals de Limburgse Watersysteem Analyse (LIWA), en Blauwe Omgevingsvisie (BOVI2050), respectievelijk doorgenomen. Voor casus Chaamse Beken zijn gebiedsavonden georganiseerd, waarbij ideeën en mogelijke maatregelen zijn opgehaald. Deze maatregelen zijn ook ingebracht in de ontwikkelpaden sessies die binnen deze casus zijn georganiseerd.

Landelijke studies kunnen een eerste beeld geven van mogelijke maatregelen voor het gebied. Bijvoorbeeld:

Maatregelscenario’s Deltaprogramma Zoetwater – brede kosten baten analyse

De MKBA uitgevoerd in het kader van de maatregelenscenario’s van het Deltaprogramma Zoetwater bevat veel informatie en gegevens over een groot aantal zoetwatermaatregelen. De betrouwbaarheid van de data is echter voor een groot deel afhankelijk van de betrouwbaarheid van de inschattingen van de kosten en effectiviteit van de maatregelen door de zoetwaterregio’s. In de MKBA zoetwater is gewerkt met nationale modellen, waarmee de regionale effecten van (kleinschalige) maatregelen niet goed zijn in te schatten.  Dit betekent dat de resultaten uit de MKBA gebruikt kunnen worden om een idee te krijgen van een ordegrootte aan kosten, effecten en baten van maatregelen. Ze zijn naar verwachting echter niet representatief de specifieke kosten en effecten van maatregelen in de KLIMAP regio’s.