Klimaatverandering zorgt op de Nederlandse zandgronden voor veranderingen in het bodem- en watersysteem en daarmee ook in de mogelijkheden voor landbouw en natuur. 23 partijen, waaronder regionale overheden, kennisinstellingen en bedrijven, besloten in 2020 om deze veranderingen samen te onderzoeken in het project KLIMAP (Klimaatadaptatie in de praktijk). Gedurende ruim 4 jaar bekeken zij hoe het water- en bodemsysteem op de zandgronden klimaatadaptief kan worden ingericht voor landbouw en natuur. Het project gebruikt de methode van ontwikkelpaden, een flexibele planning van acties in de toekomst, en licht toe hoe deze methode kan worden toegepast in regio’s. 

Het project geeft ook advies over welke instrumenten en hulpmiddelen hiervoor kunnen worden ingezet. De effecten en haalbaarheid van verschillende typen maatregelen zijn overzichtelijk in beeld gebracht in een ‘menukaart’ van maatregelen.

De partners in KLIMAP beschouwen het project als een dynamisch proces van leren, participeren en implementeren. Producten worden gedurende het project getoetst en verfijnd in diverse projectgebieden. Er vindt regelmatig kennisuitwisseling plaats tussen de verschillende partners en regio's.

Deze manier van werken en de uitkomsten van KLIMAP kunnen ook in andere regio’s van Nederland worden toegepast.

De volgende partners zijn betrokken in de financiering en uitvoering van het samenwerkingsproject KLIMAP:

Waterschap Aa en Maas, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap De Dommel, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Limburg, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Rijn en Ijssel, Provincie Noord-Brabant, Provincie Gelderland, Provincie Limburg, STOWA, LLTB, KWR Water Research Institute, Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Livestock Research, Wageningen Universiteit, Radboud Universiteit, Louis Bolk instituut, Van den Borne projecten, KnowH2O, Barth Drainage.