De officiële start van het samenwerkingsproject KLIMAP vond plaats in 's-Hertogenbosch op 4 februari 2020. Onder het genot van een bossche bol werden plannen uitgedacht om gezamenlijke workshops in demo-dagen op proeflocaties te houden voor kennisuitwisseling en ter inspiratie, niet wetende dat COVID-19 ons anderhalf jaar zou beperken tot online sessies. Eind september was het dan eindelijk zover: we konden elkaar weer fysiek ontmoeten en samen het veld in! En dat smaakt naar meer....

De menukaart is een product dat gedurende het KLIMAP project wordt ontwikkeld. Het bevat handvatten, kennis en informatie over de effecten en consequenties van de klimaatadaptieve maatregelen. Gebruikers op de hoge zandgronden kunnen aan de hand van deze menukaart nagaan welke maatregelen voor hen interessant zijn om mee aan de slag te gaan. Studenten hebben onderzocht hoe de vormgeving en informatievoorziening ingericht kan worden, zodat de menukaart aansluit bij de behoeften van de toekomstige gebruikers.

Binnen het project KLIMAP onderzoeken we de effecten van verdichte bodems op wateroverlast en verdroging. Daarvoor bepalen we het waterbergend vermogen van de onverzadigde bodem (boven de grondwaterspiegel) van verdichte en minder verdichte zandbodems op drie verschillende locaties. De eerste proefopstelling is vandaag geïnstalleerd op proefboerderij De Marke!

Sinds kort zijn de ontwikkelingen binnen het project KLIMAP ook te volgen op LinkedIn. Meld je via onderstaande link aan als groepslid en ontvang direct meldingen van actuele berichten en interessante nieuwtjes. En nodig vooral ook andere mensen uit voor deze groep!

https://www.linkedin.com/groups/9063621/

Waterschap Limburg bericht over veldproeven die binnen KLIMAP worden uitgevoerd voor onderzoek naar droogtebestrijdingsmaatregelen in Noord- en Midden-Limburg.

Een consortium van 24 partijen, bestaande uit regionale overheden, bedrijven en onderzoeksinstituten, onderzoeken tot eind 2023 hoe het water- en bodemsysteem op de zandgronden in Nederland klimaatadaptief kan worden ingericht voor onder andere landbouw en natuur. Een breed en complex vraagstuk dat het project KLIMAP onmogelijk volledig kan oplossen. In een visual hebben we geprobeerd weer te geven welke doelen, producten en aanpak we binnen het project KLIMAP nastreven. 

Elk project, maar zeker een omvangrijk project als KLIMAP, vraagt om een heldere organisatiestructuur. Een structuur waar rollen, taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn belegd. De organisatie van KLIMAP is in dit bericht, met een schematisch overzicht, toegelicht.

Het programma Lumbricus is een kennisprogramma waarbinnen waterschappen, kennisinstellingen en ondernemers samen met agrariërs onderzoek doen naar een klimaatrobuust bodem- en watersysteem. Lumbricus kan worden gezien als de voorloper van het programma KLIMAP. Van 2016 tot 2020 zijn in Lumbricus praktijkgerichte onderzoeken uitgevoerd, maar ook maatregelen beproefd die bijdragen aan klimaatrobuuste hogere zandgronden. Op 3 maart j.l. is het programma afgesloten met een bestuurlijk symposium.