Het klimaat verandert, ook dit droge voorjaar is dat duidelijk zichtbaar. Maar wat betekent dat voor de landbouw in een hoog gelegen zandgebied als bij Reusel? En wat kunnen we in de toekomst aan veranderingen verwachten in klimaat? Hoe zal de beschikbaarheid van water voor landbouw en andere functies in het zandgebied zijn? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de landbouw in dit gebied ook op langere termijn productief, regeneratief en veerkrachtig is voor de (nieuwe generatie) boeren? Met deze vragen zijn wij, een mix van experts, 18 mei jongstleden op het aardappelbedrijf van Jacob van den Borne aan de slag gegaan.

Er komt een urgente vraag bij de ambtelijke organisatie binnen: Welke maatregelen zijn nodig om de hoge zandgronden in 2050 klimaat robuust te maken? En wat is de beste volgorde? Het bestuur vergadert over 2 uur en het heeft een doorwrocht ambtelijk advies nodig. De belangen zijn groot en de druk is hoog. Want wat is nu het beste ontwikkelpad?

Deze maand zorgde de stormen tot nu toe voor problemen, maar die rol lijkt overgenomen te zijn door het water. De hevige regenval van de afgelopen dagen levert op meerdere plekken volle sloten en beken op. Het watersysteem lijkt zichtbaar vol te zitten, maar is wel zo? Het is hoe dan ook een goed moment om water vast te houden in bodem en grondwater voor de drogere zomerperiode!

De officiële start van het samenwerkingsproject KLIMAP vond plaats in 's-Hertogenbosch op 4 februari 2020. Onder het genot van een bossche bol werden plannen uitgedacht om gezamenlijke workshops in demo-dagen op proeflocaties te houden voor kennisuitwisseling en ter inspiratie, niet wetende dat COVID-19 ons anderhalf jaar zou beperken tot online sessies. Eind september was het dan eindelijk zover: we konden elkaar weer fysiek ontmoeten en samen het veld in! En dat smaakt naar meer....

De menukaart is een product dat gedurende het KLIMAP project wordt ontwikkeld. Het bevat handvatten, kennis en informatie over de effecten en consequenties van de klimaatadaptieve maatregelen. Gebruikers op de hoge zandgronden kunnen aan de hand van deze menukaart nagaan welke maatregelen voor hen interessant zijn om mee aan de slag te gaan. Studenten hebben onderzocht hoe de vormgeving en informatievoorziening ingericht kan worden, zodat de menukaart aansluit bij de behoeften van de toekomstige gebruikers.

Binnen het project KLIMAP onderzoeken we de effecten van verdichte bodems op wateroverlast en verdroging. Daarvoor bepalen we het waterbergend vermogen van de onverzadigde bodem (boven de grondwaterspiegel) van verdichte en minder verdichte zandbodems op drie verschillende locaties. De eerste proefopstelling is vandaag geïnstalleerd op proefboerderij De Marke!

Sinds kort zijn de ontwikkelingen binnen het project KLIMAP ook te volgen op LinkedIn. Meld je via onderstaande link aan als groepslid en ontvang direct meldingen van actuele berichten en interessante nieuwtjes. En nodig vooral ook andere mensen uit voor deze groep!

https://www.linkedin.com/groups/9063621/

Waterschap Limburg bericht over veldproeven die binnen KLIMAP worden uitgevoerd voor onderzoek naar droogtebestrijdingsmaatregelen in Noord- en Midden-Limburg.

Een consortium van 24 partijen, bestaande uit regionale overheden, bedrijven en onderzoeksinstituten, onderzoeken tot eind 2023 hoe het water- en bodemsysteem op de zandgronden in Nederland klimaatadaptief kan worden ingericht voor onder andere landbouw en natuur. Een breed en complex vraagstuk dat het project KLIMAP onmogelijk volledig kan oplossen. In een visual hebben we geprobeerd weer te geven welke doelen, producten en aanpak we binnen het project KLIMAP nastreven. 

Elk project, maar zeker een omvangrijk project als KLIMAP, vraagt om een heldere organisatiestructuur. Een structuur waar rollen, taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn belegd. De organisatie van KLIMAP is in dit bericht, met een schematisch overzicht, toegelicht.