Binnen het project KLIMAP onderzoeken we de effecten van verdichte bodems op wateroverlast en verdroging. Daarvoor bepalen we het waterbergend vermogen van de onverzadigde bodem (boven de grondwaterspiegel) van verdichte en minder verdichte zandbodems op drie verschillende locaties. De eerste proefopstelling is vandaag geïnstalleerd op proefboerderij De Marke!

Verspreid over het proefperceel (op locaties met variërende mate van bodemverdichting) zijn op drie dieptes polymeertensiometers  en TDR-sensoren geplaatst. Daarmee meten we de komende twee jaar (in zowel droge als natte seizoenen) continu de drukhoogte en vochtgehalten. Aanvullend meten we de indringingsweerstand en bulkdichtheid een aantal keren per jaar. 

Meer informatie over de veldproef vind je hier

Vochtmeting droogte 2Vochtmeting droogte 3Vochtmeting droogte 1