Klimap Visual opbouw 01 klein

Wat de partijen bindt zijn de problemen die zij ondervinden als gevolg van klimaatverandering, waarbij we te maken hebben met langere perioden van droogte en meer en hevigere piekbuien. De laatste jaren is gebleken dat de watersystemen van de zandgronden daar onvoldoende op zijn ingericht. De opgave waar we in de Nederlandse zandgebieden voor staan is de transitie naar een klimaatbestendige inrichting en beheer.

 

Klimap Visual opbouw 02 basis klein

Dit betekent dat we ons (grond)water- en bodemsysteem op een andere manier moeten gebruiken en beheren. Binnen het onderzoek richten we ons op het buitengebied: de landbouw (gewassen) en natuur. We hebben niet alleen oog voor de fysieke inrichting, maar ook voor de sociale en institutionele aspecten die hierbij van belang zijn. Alleen door een actieve betrokkenheid van alle actoren in het gebied krijgen we de opgave gerealiseerd. We Zullen dus samen aan de slag moeten! Dit zijn belangrijke basisprincipes die het project KLIMAP hanteert.

 

Klimap Visual opbouw 04 pad samenwerken klein

Samen aan de slag betekent: samen met alle actoren de route verkennen die afgelegd kan worden om tot een klimaatbestendige inrichting van de regio te komen. Een route die veel onzekerheden bevat (hoe ziet de toekomst eruit?) en waar keuzes te maken zijn met elkaar. Duidelijk is wel dat we nu op weg moeten en dat alle actoren een steentje moeten bijdragen in het uitstippelen van de route. Maar hoe doen we dat?

 

 

Klimap Visual opbouw 05 handvatten klein

Binnen het project KLIMAP werken we toe naar handvatten, tools en werkwijzen die de regio kan toepassen voor het uitstippelen van de route om te komen tot een klimaatbestendige inrichting en gebruik en beheer van het water- en bodemsysteem. We werken de methodiek van ontwikkelpaden uit, we leveren mogelijke samenwerkingsvormen op, verzamelen ontbrekende kennis en data, ontwikkelen en verbeteren tools voor het onderbouwen van mogelijke routes en toetsen de verschillende producten in de praktijk.

 

Klimap Visual complete klein

Kortom: binnen het project KLIMAP schetsen we met elkaar de bewandelbare paden voor het komen tot de transitie naar een klimaatbestendige inrichting en gebruik en beheer van het water- en bodemsysteem voor landbouw en natuur in de Nederlandse zandgronden.