Impact van klimaatverandering op de grondwaterstand in het stroomgebiedBinnen één van de proefgebieden in KLIMAP, naar een klimaatbestendige toekomst in en rond Reusel, richten we ons op de vraag hoe het gesprek hierover te faciliteren. Daarvoor heeft KnowH2O, met ondersteuning van Waterschap de Dommel en WUR, voor het bovenstroomse deel van het stroomgebied van de Reusel (Reusel Bovenstroom) de hydrologie 'anno nu' in beeld gebracht (jaren 2013-2020). Binnen deze periode zijn een aantal extreme weersituaties te zien. Zowel aan de natte kant (o.a. zomer 2016) als aan de droge kant (o.a. zomer 2018). Daarmee lijken de extremen ‘anno nu’ qua weer best veel op ‘straks’ (2050). Volgens de KNMI 2023 klimaatscenario’s gaan we deze extremen mettertijd vaker meemaken. In dit onderzoek heeft KnowH2O gerekend op een fijne ruimtelijke schaal, gebruik makend van het HydroGap model (binnenkort documentatie beschikbaar) en van beschikbare modelresultaten van Waterschap de Dommel.

 

Hoge koppen, flanken en beekdalen in het stroomgebied van Bovenstrooms ReuselDe resultaten zijn opgeschaald voor de drie zones in een beekdallandschap, de hogere koppen, de flanken en het lagere beekdal, om niet in een eventuele perceel-discussie te belanden: we kijken naar het gehele systeem. We hebben vervolgens de hydrologische resultaten vertaald naar de drogestofproductie van o.a. aardappels en gras, een grootheid die goed aansluit bij de belevingswereld van de agrariërs uit het gebied.  

 De verkregen inzichten en mogelijke maatregelen zijn besproken met de betrokken KLIMAP-partners (Van den Borne Aardappelen, Waterschap De Dommel, WENR), de onderzoekers van project Boerderij van de Toekomst (WPR) en een aantal agrariërs uit het gebied. Aan de hand van de inzichten in de waterbalans en drogestofproductie zijn ideeën over watergebruik, landgebruik, teelten en teelten van de toekomst afgestemd.

Om structureel hogere grondwaterstanden én minder droogval van Reusel Bovenstroom te realiseren, blijkt een combinatie van maatregelen nodig die in de winter werken én die in de zomer (door)werken. Bij een neerslagoverschot water vasthouden, bij neerslagtekort minder water gebruiken.

 

Onze gezamenlijke conclusie is dat hydrologisch systeemherstel voor de Reusel Bovenstroom, met doorkijk naar klimaatveranderingen, alleen gerealiseerd kan worden door een combinatie van maatregelen:

  • reductie van ontwatering ter bevordering van water vasthouden als grondwater in tijden van neerslagoverschot, én
  • minder watergebruik in het groeiseizoen door minder verdamping van landbouw en natuur.

Het gehele rapport kun u hier bekijken. Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op via het contactformulier of stuur een mail naar KnowH2O