Het eerste rapport gaat over droogtemonitoring. In het kader van landelijke droogtemonitoring op zandgronden worden sinds begin 2020 op elf locaties bodemvochtgehaltes gemonitord. Het doel van de monitoringsactiviteiten is inzicht verkrijgen in de actuele toestand en het gedrag van het bodemvocht onder invloed van verdroging en vernatting. Naast dat dergelijke meetreeksen op zichzelf al goede informatie geven, kunnen de meetreeksen ook gebruikt worden om simulatiemodellen te toetsen (valideren).

Lees verder via deze link

In het tweede rapport zijn de resultaten beschreven van een studie naar waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van klei-in-zand monsters in twee situaties:

  1. Klei-in-zand monsters zoals verkregen uit de veldproef van Gollenbeek en Hilhorst (2022) - veldmonsters.
  2. Handmatig gemengde klei-in-zand monsters waarbij gestreefd werd naar een goede uniforme menging van de klei in het zand - handmatige gemengde laboratoriummonsters.

Lees verder via deze link