Op 11 locaties in de Nederlandse zandgebieden wordt bodemvocht op 2 diepten continu gemeten om de relatie met meteorologische en hydrologische droogte te onderzoeken. Het gaat om het voorspellen van de effecten van droogte en de kwantificering van de watervraag voor specifieke systemen om keuze tussen maatregelen te onderbouwen.

Welke maatregelen worden onderzocht?

In de veldproeven onderzoeken wij de volgende maatregelen uit de KLIMAP menukaart:

BC: een cross over tussen bodem en water

Het gaat hier niet om specifieke maatregelen maar om het voorspellen van de effecten van droogte en de kwantificering van de watervraag voor specifieke systemen om keuze tussen maatregelen te onderbouwen.

Doel van de veldproef

Het doel van het onderzoek is:

  • beter te begrijpen en (tijdig te) voorspellen hoe verschillende typen systemen reageren op meteorologische droogte en herstellen van hydrologische droogte;
  • de effectiviteit te kwantificeren van (ad-hoc en structurele) waterbeheer(s)- en inrichtingsmaatregelen om de doorwerking van meteorologische droogte naar hydrologische droogte (met de daarbij behorende schade) te beperken/voorkomen;
  • zo inhoudelijke en kwantitatieve handvatten te bieden om maatregelen af te wegen (wanneer is welke maatregel nog zinvol?) en zo de elementen/bouwstenen van een handelingsperspectief op te stellen, dat bijdraagt aan de verlichting van de effecten van droogte voor de verschillende actoren in het watersysteem.

De aanpak

Op 11 locaties in Nederland wordt het bodemvocht op 2 dieptes (in duplo) ‘continu’ gemeten. In de nabijheid is tevens een grondwaterstandsbuis aanwezig. Onderstaand is de proefopstelling schematisch weergegeven.

De meetwaarden zijn digitaal te volgen op https://www.droogteportaal.nl/.

Plaatje droogte monitoring

Resultaten

Er is gemodelleerd met SWAP-WOFOST om de gemeten veldwaarden te simuleren. Het model wist niet altijd het bodemvocht goed te voorspellen maar wist korte termijn veranderingen wat beter te voorspellen. De dynamiek werd over het algemeen goed benaderd door het model maar kennis van randvoorwaarden bleek erg belangrijk te zijn voor goede modellering. Zo werden worteldiepte, droge bulkdichtheid van de bodem, en de aanwezigheid van buisdrainage genoemd als belangrijke kennis voor de modellering. De intrinsieke meerwaarde van de metingen ligt voor een deel ook in het kunnen dienen als een vroege waarschuwing als droogte drijgt te komen. Lees meer over het onder zoek in dit rapport (rapportage droogte monitoring).