Stap 2 Leidende vraag 3aMet gebruik van klimaat en effect van klimaatverandering is op het watersysteem-gedrag en de afhankelijke natuur en landgebruiksfuncties. Allereerst is op landelijk niveau het effect van klimaatverandering in beeld gebracht door middel van modelresultaten van het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) met het WH-klimaat. Op advies van gebiedsexperts en hydrologisch modelleurs van waterschap Vallei en Veluwe zijn fijnmazigere modelsimulaties gedraaid met het regionale grondwatermodel AZURE. De hogere resolutie zorgde voor een beter ruimtelijk gedifferentieerd beeld.

Binnen casus Chaamse Beken zijn de KNMI’14 scenario’s klimaatscenario’s met het regionaal van grondwatermodel (Brabant model) doorgerekend op effecten op GLG (zie figuur hiernaast) en GHG.

 Consequenties voor landgebruik en natuur

De Waterwijzer Landbouw (WWL) is ingezet om het effect van klimaatverandering en daarbij horende hydrologische condities op gewas opbrengsten te bepalen. Binnen het proefgebied Noordelijke IJsselvallei zijn de WWL-tabel en WWL-regionaal gebruikt met invoer van landelijke en regionale hydrologische modelresultaten.  Bij de analyse kwam naar voren dat WWL-regionaal nauwkeurigere resultaten lieten zien die ook door gebiedskenners herkend werden. Ook het gebruik van onderliggende hydrologische condities zijn hiervan op invloed.  Zie het rapport Bruikbaarheid bestaande grofstoffelijke scenario's voor de Noordelijke IJsselvallei voor meer informatie.

Stap 2 Leidende vraag 3bIn een verdiepende analyse in casus Noordelijke IJsselvallei is de Waterwijzer Landbouw toegepast op de berekende grondwaterstanden, voor de referentie simulatie en een combinatie van verschillende vernattingsmaatregelen. Procentuele opbrengstderving in de referentie situatie is het hoogst in een droog jaar, gevolgd door opbrengstderving in een nat jaar en als laatste volgt een gemiddeld jaar. Uit de resultaten blijkt dat zuurstofstress toeneemt en droogtestress afneemt bij het toepassen van vernattende maatregelen. Opgemerkt moet worden dat er bekend is dat er te natte condities in de WWL kunnen worden berekend.