Om ontwikkelpaden te schetsen is het belangrijk om in ieder geval kritische jaartallen rondom beleid en gebied te noteren op de X-as. Dit geeft niet zozeer de knikpunten aan vanuit het fysisch systeem, maar sluit wel aan op de beleidswerkelijkheid. Denk hierbij aan de KRW deadlines van 2027, maar bijvoorbeeld ook EU deadlines voor klimaatverandering van 2030 en 2050. Voor Nederland zijn deze bijvoorbeeld ook opgenomen in Nationale Klimaat Adaptatie Strategie en het Deltaprogramma. Wat betreft jaartallen voor gebieden kunnen deze hierop aansluiten, maar kan het ook zo zijn dat door de provincie of waterschap kritische jaartallen zijn benoemd. Zo is er bijvoorbeeld door het Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg in Noord-Brabant bepaald dat er voor deze provincie sprake moet zijn van een droogterobuust (grond)watersysteem en watergebruik in 2040.

Naast deze beslispunten (opportunity tipping points) kunnen er ook jaartallen worden gemarkeerd waarbij knikpunten optreden die zijn gebaseerd op modelberekeningen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om zeespiegelstijging, droogte/neerslag, wateroverlast, bodemdaling etc. Zoals eerder aangegeven gaat het hierbij om bandbreedtes op basis van scenario berekeningen op basis van verschillende aannames.