Voor het stroomgebied Reusel Bovenstroom is onderzocht wat de effecten van gebiedsbrede maatregelen, samen te brengen in een agrarisch gebiedsplan,  zijn op de drogestofproductie van de landbouw, de doelrealisatie van natuur en de hydrologie van het stroomgebied als geheel. Voor meer informatie zie dit bericht over de hydrologische studie in Reusel Bovenstrooms. Gebiedsbrede maatregelen zijn bepaald in overleg met de agrariĆ«rs uit het gebied, betrokkenen bij project Boerderij van de Toekomst (WPR-OT) en Waterschap De Dommel. De maatregelen zijn onder te verdelen in landgebruik, teelt- en irrigatiemaatregelen en maatregelen gericht op reductie van de ontwatering van het stroomgebied (water vasthouden).

Het nieuwe model HydroGap is gebruikt om de effecten van landgebruik en landinrichting inzichtelijk te maken. HydroGap is in staat om snel de ordegrootte te kwantificeren waarmee de i) grondwaterstanden en beekafvoer (droogval) veranderen, ii) de droge stofproductie toe- of afneemt (zie onderstaande figuur) en iii) de doelrealisatie van grondwaterafhankelijke natuur toe- of afneemt. Uit de analyse is gebleken dat om volledige droogval van de beek te voorkomen, een combinatie van waterhuishoudkundige maatregelen moet worden toegepast, zoals peilverhoging en/of verontdieping van watergangen, het omvormen van natuur door uitdunning van naaldbos, en extensivering van landbouw-teelten, dan wel verkleining van het landbouwareaal, om het watergebruik via verdamping van teelten in het groeiseizoen te verminderen.

Stap 3 Leidende vraag 4