Naast het effect van klimaatverandering spelen ook andere autonome ontwikkelingen een rol in een gebied, zoals de woningbouw opgave, landbouw en energietransitie. Om het effect van deze ontwikkelingen op het watersysteemgedrag en bijbehorende implicaties op landbouw en  natuur in kaart te brengen, is binnen de proefgebied Noordelijke IJsselvallei een aanpak toegepast bestaande uit zes opeenvolgende activiteiten (onderstaande figuur). Voor de Noordelijke IJsselvallei zijn twee autonome (en daarmee beleidsarme) scenario’s opgesteld. Dit zijn plausibele mogelijke toekomsten op basis van de aanname dat regionale beleidsmakers niet verder ingrijpen in het gebied. De twee scenario’s vormen de bandbreedte van de mogelijke toekomsten en beogen daarmee  de onzekerheid in kaart te brengen.  Voor beide scenario’s zijn externe ontwikkelingen opgesteld, corresponderend met shared-socio-economic pathways (SSP) en WLO-scenario’s. Daarnaast zijn ontwikkelingen in het gebied  in beeld gebracht ten aanzien van bevolkingsgroei en wonen, economie, landbouw, natuur, energie en technologische ontwikkelingen. Voor meer informatie zie Gebiedspecifieke toekomstscenario’s Noordelijke IJsselvallei).

Stap 2 Leidende vraag 1