Breng naast de klimaatopgave andere opgaven en ontwikkelingen in beeld op het gebied van natuur en biodiversiteit, energie- en voedseltransitie en de circulaire economie. Een voorbeeld hiervan is de Blauwe Omgevingsvisie van waterschap Vallei en Veluwe en de provinciale uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Vanuit het sociaal-maatschappelijk perspectief gaat het onder andere om draagvlak bij de stakeholders die de maatregelen moeten uitvoeren, de financiering van maatregelen,  nieuwe verdienmodellen én veranderingen in beleid en regelgeving.

Binnen de cases Noord-Limburg  en Noordelijke IJsselvallei zijn de opgaven en ontwikkelingen die een rol spelen geïnventariseerd vanuit regionale beleidsrapporten zoals de Limburgse Watersysteem Analyse (LIWA), Blauwe Omgevingsvisie (BOVI2050), Masterplan IJsselvallei . Daarnaast zijn landelijke analyses zoals de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en rapportages vanuit Deltaprogramma Zoetwater, zoals de knelpunten analyse, gebruikt. Overzichtsplatforms zoals de nationale klimaateffectatlas en de klimaateffectatlas Vallei en Veluwe gaven snel inzicht in de ruimtelijke variabiliteit van verschillende opgaven en knelpunten. Zie hoofdstuk 1.6 in en hoofdstuk 5 in Samenvatting contextbepaling Noordelijke IJsselvallei en onderstaande tabel voor een overzicht van type geraadpleegde informatiebronnen.

Stap 1 leidende vraag 1