Met welke maatregelen kunnen we het gebied inrichten voor de toekomst volgens de wensbeelden uit stap 2? Wat kunnen we doen met gewassen die tegen natheid en droogte kunnen, die water kunnen zuiveren en de bodem verbeteren? Met welke vormen van beregening en drainage kunnen we water vasthouden, afvoeren en het grondwater aanvullen?  

Deze stap gaat hier verder op in en geeft aan de hand van de menukaart voorbeelden. 

 De menukaart geeft inzicht in mogelijke strategieën en maatregelen voor klimaatadaptatie op de zandgronden. Om de effecten van klimaatverandering op te vangen, zullen we een set van verschillende maatregelen in samenhang moeten implementeren. Logischerwijs wordt eerst gekeken naar inrichtingsmaatregelen die veel effect kunnen sorteren. Kleinere maatregelen volgen hierop of worden gelijktijdig geïmplementeerd. Ook is het logisch om op de hoge gronden te beginnen, aangezien de maatregelen die je hier neemt ook effect hebben op lager gelegen gebieden. De soort maatregel en de effectiviteit hangt samen met de plaats in het bodem-watersysteem. Daarom presenteren we sets van maatregelen voor hoge gronden, flanken en beekdalen.

In een latere fase van het project wordt op deze plek een overzicht gegeven van nuttige tools en bronnen die in deze stap van de routekaart kunnen worden toegepast. Tevens vind je hier verwijzingen naar websites waar meer informatie te vinden is van de betreffende tools en bronnen.

KLIMAP ontwikkelt een ‘menukaart’ met pakketten van maatregelen die geschikt zijn voor verschillende delen van typische landschappen op de zandgronden, zoals een beekdallandschap. Voor iedere maatregel zijn de effectiviteit en toepasbaarheid vermeld. Het kiezen van maatregelen gebeurt samen met belanghebbenden. Daarna moeten de maatregelen worden getoetst aan de wensbeelden van het gebied.