TOEPASSEN KLIMAATROBUUSTHEID     SCHAAL
Maatregelen HG hoge gronden
F flanken
BD beekdalen
Antiverdroging Felle buien Waterkwaliteit P perceel
B bedrijf
BZ bufferzone
SG stroomgebied
R regio
Sturing van beregening dmv precisie-irrigatie HG  +    +
Druppelirrigatie HG  +    +
Inzet oppervlaktewater en gezuiverd restwater HG  +    !!! B
Extra water aanvoer F HG  +++     SG
Aangelegde waterbuffer in basins / Waterhouderij / WaterBank overal  +++++  +++++   !!! B SG
Onttrekking van grond- en oppervlaktewater beperken of stoppen HG  +++     SG
Besparen van water opgepompt uit diepere grondlagen (inclusief drinkwater)  overal  +++    
Diepwortelende gewassen HG  +  +  + P B
Klaver- en kruidenrijk grasland overal  +  +  + P
Agroforestry  overal  +  +  + B
Droogte resistente gewassen (bv sorghum) HG  +  +  + P
Groenbemesters / vanggewassen / verlenging groeiseizoen overal  +  +  +
Bouwplan 60:20:20 overal  +  +  +
Kringloop landbouw overal  +  +  +