TOEPASSEN KLIMAATROBUUSTHEID     SCHAAL
Maatregelen HG hoge gronden
F flanken
BD beekdalen
Antiverdroging Felle buien Waterkwaliteit P perceel
B bedrijf
BZ bufferzone
SG stroomgebied
R regio
Afkoppelen verhard oppervlakte HG F BD  +++  +   R
Aangelegde waterbuffer in basins / Waterhouderij / WaterBank HG F BD  +++++  +++++   !!! B SG
Water vasthouden en infiltreren in natuur BD F  +++++  +++++   !!! SG
Watervasthouden en infiltereren op perceel dmv drempels en geultjes BD F  +++++  +  !!! P
Watervasthouden op perceel dmv inundatie BD F  +++++  +++  !!! P
Besparen van water opgepompt uit diepere grondlagen (inclusief drinkwater)  HG F BD  +++    
Breed beekdal door ophogen beekbodem en extensiveren onderhoud BD F  +++++  +++++    SG
Moerasoevers BD    +++++  +++++    BZ
Natuurbufferzone BD F  +++++  +++++    BZ
Nevengeul BD F  +++++  +++++    SG
Functie volgt peil HG F BD  +  +  + SB
Bodemverbeteraars gericht op organische stof aanvoer HG F BD  +  +  + P B
Regenwormen introductie HG F BD  +  +  + P B
Verbeteren bodembiologie HG F BD  +  +  + P B
Andere bemestingsstrategieĆ«n en precisie-irrigatie HG F BD  +  +  +++ P B
Verbeteren bodemstructuur HG F BD  +  +  + P B
Bodemchemie Ca/Mg HG F BD  +  +  + P B
Opheffen verstorende lagen in de bodem HG F BD  +  +  + P B
Toevoegmiddelen voor betere wateropname door de bodem HG F BD  +  +  + P B
Beperkte grondbewerking / niet kerende grondbewerking HG F BD  +  +  + P B
Egaliseren / vlaklegging HG F BD  +  +  + P B
Bolle percelen BD    +  +  + P B
Verruigen Boomspiegel HG F BD  +  +  + P B
Klaver- en kruidenrijk grasland HG F BD  +  +  + P
Agroforestry  HG F BD  +  +  + B
Grasbaanbeheer in boomgaarden HG F BD  +  +  + P B
Groenbemesters of vanggewassen toepassen HG F BD  +  +  +
Mais in permanent grasland HG F BD  +  +  + P B
Nat extensief grasland beheer BD    +  +  +
Natte landbouw of paludicultuur BD F  +  +++  + BZ
Permanent grasland op risicopercelen HG F BD  +  +  + P
Bouwplan 60:20:20 HG F BD  +  +  +
Gebiedsbouwplan HG F BD  +  +  + R
Kringloop landbouw HG F BD  +  +  +
Natuurinclusieve landbouw HG F BD  +  +  +
Regeneratieve begrazing HG F BD  +  +  + B
Plannen werkzaamheden afhankelijk van bodemconditie HG F BD  +  +  + P B
Voedselbossen HG F BD  +++  +  + B