slider img1

In 2021 is een veldproef aangelegd op zandgrond in De Glind (Gld) waarin verschillende ondergewassen zijn geplant, geselecteerd op basis van een eerdere proef in Brabant en een deskstudie. Het ondergewas moet enerzijds de bodem goed bedekken voor goede onkruidonderdrukking en minimale nutriĆ«ntenuitspoeling, maar anderzijds zo min mogelijk concurrentie vormen voor de mais. 

De proef is onderdeel van de PPS projecten Innovatieve maisteelt (2021-2024) en Bodem, Ruwvoer en Kringlooplandbouw (2020-2023) voor het teelt-technische deel. Vanuit KLIMAP worden metingen uitgevoerd voor het hydrologische deel. De proef wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut, WUR-LR en KnowH2O. 

Welke maatregel(en) wordt/worden onderzocht?

In deze veldproef doen we onderzoek naar de volgende maatregel uit de KLIMAP menukaart:

A2.8 Gewaskeuze

Doel

Het doel van deze proef is het ontwikkelen van een teeltsysteem voor mais dat beter voldoet aan (toekomstige) eisen vanuit de maatschappij. Dit innovatieve teeltsysteem heeft minder negatieve impact op klimaat (bodem organische stof), waterkwaliteit (nitraatuitspoeling), biodiversiteit (bodemleven en insecten) en leidt tot betere omgang met extreme neerslag (waterinfiltratie; bodembedekking). Deze voordelen wegen op tegen het beperkte verlies aan landbouwkundige productie (max. 10-20% verlies in maisopbrengst).

Aanpak

In de proef zijn 9 verschillende bodembedekkers geplant in plotjes van 3 bij 10 meter. In 2022-2024 wordt in de ondergewassen met minimale grondbewerking (strokenfrees) mais gezaaid. Als referentie wordt standaard mais (spitten) met onderzaai van Italiaans raaigras meegenomen. In 2022 richt de monitoring zich vooral op teeltaspecten en met een beperkte meetset: maisopbrengst, grondwaterstand, neerslag, visuele bepaling beworteling. Dit bepaalt welke behandelingen kansrijk zijn met het oog op verdere bodemmetingen vanuit KLIMAP in 2023. De data zijn potentieel input voor modellen om fluxen en nitraatconcentraties in grondwater te berekenen.

Resultaten

Nog geen resultaten bekend.