TOEPASSEN KLIMAATROBUUSTHEID     SCHAAL
Maatregelen HG hoge gronden
F flanken
BD beekdalen
Antiverdroging Felle buien Waterkwaliteit P perceel
B bedrijf
BZ bufferzone
SG stroomgebied
R regio
Water vasthouden in de haarvaten (overkoepelend hieronder losse maatregelen) F HG  +++++  +++++   !!! SG
Afkoppelen verhard oppervlakte overal  +++  +   R
Afvoerreducerende stuw (SAWAX) F HG  +++++  +   R
Waterloop dempen, verondiepen of afsluiten F HG  +++++  +++++   !!! G
Greppels dempen F HG  +++++  +++++   !!! B
Infiltratiegreppel HG  +++++  +++  
Water vasthouden en infiltreren in natuur BD F  +++++  +++++   !!! SG
Watervasthouden en infiltereren op perceel dmv drempels en geultjes BD F  +++++  +  !!! P
Watervasthouden op perceel dmv inundatie BD F  +++++  +++  !!! P
Breed beekdal door ophogen beekbodem en extensiveren onderhoud BD F  +++++  +++++    SG
Herstel oude vennen / wijers en uitzetten onderbemaling F HG  +++++  +++++    SG
Bos aanplant op plateauranden Heuvelland Limburg F HG  +  +  +