TOEPASSEN KLIMAATROBUUSTHEID     SCHAAL
Maatregelen HG hoge gronden
F flanken
BD beekdalen
Antiverdroging Felle buien Waterkwaliteit P perceel
B bedrijf
BZ bufferzone
SG stroomgebied
R regio
Sturing van beregening via precisie-irrigatie HG  +    +
Druppelirrigatie HG  +    +
Inzet oppervlaktewater en gezuiverd restwater HG  +    !!! B
Subirrigatie met gezuiverd restwater via regelbare drainage HG  +    !!! P  
Subirrigatie met oppervlaktewater via regelbare drainage HG  +    !!!
Subirrigatie met regenwater via regelbare drainage HG  +    +
Subirrigatie met grondwater via regelbare drainage HG  +    +
Water vasthouden in de haarvaten F HG  +++++  +++++   !!! SG
Afkoppelen verhard oppervlakte HG F BD  +++  +   R
Afvoerreducerende stuw (SAWAX) F HG  +++++  +   R
Automatiseren stuwen F HG  +++++  +++   SG
Boerenstuw / LoP stuw F HG  +++++  +++++   R
Waterloop dempen, verondiepen of afsluiten F HG  +++++  +++++   !!! B R SG
Greppels dempen F HG  +++++  +++++   !!! B
Duikers verhogen of (tijdelijk) afsluiten F HG  +++++  +++++   !!! B
Extra water aanvoer F HG  +++     SG
Infiltratiegreppel HG  +++++  +++  
Klimaat adaptieve drainage met subirrigatie F HG  +++++  +   P R
Ondiepe nauwere drainage F HG  +++++    
(Samengestelde) peilgestuurde drainage F HG  +++++     P R
Grondwater gestuurd peilbeheer F HG  +++++  +++  
Infiltratie gezuiverd restwater HG  +    !!!
Peil hoog houden (winterwater) F HG  +++++  !!!   SG
Aangelegde waterbuffer in basins HG F BD  +++++  +++++   !!! B SG
Onttrekking van grond- en oppervlaktewater beperken HG  +++     SG
Besparen van water opgepompt uit diepere grondlagen HG F BD  +++    
Herstel oude vennen en uitzetten onderbemaling F HG  +++++  +++++    SG
Functie volgt peil HG F BD  +  +  + SB
Bodemverbeteraars gericht op organische stof aanvoer HG F BD  +  +  + P B
Regenwormen introductie HG F BD  +  +  + P B
Verbeteren bodembiologie HG F BD  +  +  + P B
Andere bemestingsstrategieĆ«n en precisie-irrigatie HG F BD  +  +  +++ P B
Verbeteren bodemstructuur (overkoepelend hieronder losse maatregelen) HG F BD  +  +  + P B
Bodemchemie Ca/Mg HG F BD  +  +  + P B
Klei toepassen in zand  HG  +  +  + P B
Zeoliet  toepassen HG  +  +  + P B
Vergroten humusrijke toplaag door diepmengen HG  +  +  + P B
Opheffen verstorende lagen in de bodem HG F BD  +  +  + P B
Toevoegmiddelen voor betere wateropname door de bodem HG F BD  +  +  + P B
Beperkte grondbewerking / niet kerende grondbewerking HG F BD  +  +  + P B
Egaliseren / vlaklegging HG F BD  +  +  + P B
Verruigen Boomspiegel HG F BD  +  +  + P B
Diepwortelende gewassen HG  +  +  + P B
Klaver- en kruidenrijk grasland HG F BD  +  +  + P
Agroforestry  HG F BD  +  +  + B
Droogte resistente gewassen HG  +  +  + P
Grasbaanbeheer in boomgaarden HG F BD  +  +  + P B
Groenbemesters of vanggewassen toepassen HG F BD  +  +  +
Mais in permanent grasland HG F BD  +  +  + P B
Permanent grasland op risicopercelen HG F BD  +  +  + P
Bouwplan 60:20:20 HG F BD  +  +  +
Bos aanplant op plateauranden Heuvelland Limburg F HG  +  +  +
Bosomvorming F HG  +  +  +
Gebiedsbouwplan HG F BD  +  +  + R
Kringloop landbouw HG F BD  +  +  +
Natuurinclusieve landbouw HG F BD  +  +  +
Regeneratieve begrazing HG F BD  +  +  + B
Plannen werkzaamheden afhankelijk van bodemconditie HG F BD  +  +  + P B
Voedselbossen HG F BD  +++  +  + B