Na het vaststellen van gedragen toekomstige inrichtingsvarianten, kunnen we de hierin geselecteerde maatregelen met elkaar verbinden tot zogenaamde 'ontwikkelpaden'. We maken inzichtelijk hoe de verschillende maatregelen in tijd en ruimte kunnen worden geplaatst en spiegelen dit aan de gebiedsopgaven. Zo ontstaan mogelijke routes die bewandeld kunnen worden, afhankelijk van nieuwe zekerheden die gaandeweg gaan ontstaan. Deze stap in de routekaart is nog working progress. De eerste contouren zijn hieronder beschreven.

We starten dit proces met het definiëren van strategieën (clusters van maatregelen) die de basis vormen van de verschillende ontwikkelpaden. We denken hierbij aan technische maatregelen, beleidsmaatregelen, wijzigen van gebruiksvorm (bijv. andere teelten) en het wijzigen van gebruiksfunctie (bijv. van natuur naar recreatie). De voor het inrichtingsvariant geselecteerde maatregelen vallen in diverse strategieën. Ze zijn echter nog niet in de tijd geplaatst. Daarvoor ontwikkelen we binnen KLIMAP een toetsingskader, waarin we de benodigde inspanning en doorlooptijd van uitvoering van een maatregel in beeld brengen. We scoren een maatregel op een aantal criteria (o.a. klimaatrobuustheid, opschaalbaarheid, marktrijpheid, maatschappelijke acceptatie, inpasbaarheid in beleid en houdbaarheid op lange termijn).

Tot slot willen we ook het concept van oplossingsruimte toevoegen. Dit is de ruimte waarbinnen kansen en beperkingen bepalen waarom, hoe, wanneer en wie zich aanpast aan de risico’s van klimaatverandering. Komende periode werken we deze en volgende stappen verder uit en toetsen ze in enkele proefgebieden.

Hierin worden te zijner tijd voorbeelden geplaatst die ter illustratie en inspiratie kunnen worden ingezien.

In een latere fase van het project wordt op deze plek een overzicht gegeven van nuttige tools en bronnen die in deze stap van de routekaart kunnen worden toegepast. Tevens vind je hier verwijzingen naar websites waar meer informatie te vinden is van de betreffende tools en bronnen.

Deze stap wordt momenteel binnen KLIMAP verder uitgewerkt.