De werkpakketten zijn de verschillende sporen binnen KLIMAP. Ontwikkelpaden, proeftuinen en toekomstverkenningen werken hand in hand. De pakketten hebben hun eigen focus maar vullen elkaar aan en wisselen informatie uit. De verschillende pakketten worden onder deze kop verder uitgelegd. 

Proefgebieden brengt het inhoudelijke en ruimtelijke gedeelte van KLIMAP bij elkaar. Dit onderdeel laat middels een interactieve kaart zien waar proefgebieden en locaties zich bevinden en welk thema gekoppeld is. Klimaatadaptatie speelt zich af in de praktijk en daarmee ook in de ruimte. De klikbare locaties verschaffen informatie over het thema, uitdagingen, en het gebied en haar gebruikers.

De producten die KLIMAP op zal leveren bestaan uit een menukaart met beschikbare en nieuwe kennis over de effectiviteit en haalbaarheid van maatregelen, procesbeschrijvingen en tools die helpen bij het doorlopen van de methodiek van Ontwikkelpaden. Als kapstok is een routekaart ontwikkeld die structuur geeft aan het gehele proces en die de verschillende KLIMAP-producten met elkaar verbindt. 

Uitgelicht

De opgave waar we, als projectconsortium van 24 partijen, in de zandgebieden voor staan is de overgang naar een klimaatbestendige inrichting en beheer. De gewenste transitie betekent een aangepast water- en bodembeheer gericht op duurzaam gebruik en het in stand houden van natuurlijke systemen, waarbij de zoetwatervoorraad, bodem- en waterkwaliteit, voedselzekerheid en natuur op lange termijn geborgd zijn.

Afgelopen april en mei hebben 5 WUR-studenten in opdracht van KLIMAP onderzoek gedaan naar het inzichtelijk en bespreekbaar maken van benodigde inspanning en doorlooptijd van klimaatadaptatie-maatregelen. Het resultaat mag er zijn! De PrAAT-tool (Praktische Adaptatiemaatregel Afwegings Toets): Een nuttig en gebruiksvriendelijk product dat de regio helpt in het verkennen, bespreken en afwegen van de verschillende routes richting een klimaatbestendige inrichting van een gebied. Dank jullie wel Jacqueline Banken, Lyanne van den Berg, Kim Snippe, Jessica Tijssen & Iris Verstappen!

Het klimaat verandert, ook dit droge voorjaar is dat duidelijk zichtbaar. Maar wat betekent dat voor de landbouw in een hoog gelegen zandgebied als bij Reusel? En wat kunnen we in de toekomst aan veranderingen verwachten in klimaat? Hoe zal de beschikbaarheid van water voor landbouw en andere functies in het zandgebied zijn? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de landbouw in dit gebied ook op langere termijn productief, regeneratief en veerkrachtig is voor de (nieuwe generatie) boeren? Met deze vragen zijn wij, een mix van experts, 18 mei jongstleden op het aardappelbedrijf van Jacob van den Borne aan de slag gegaan.