paludicultuur-in-Biest-Houtakker.png

Paludicultuur (ook wel natte landbouw genoemd) wordt gezien als kansrijke adaptatiemaatregel met name in de directe omgeving (bufferzones) van natte natuurgebieden en langs waterlopen. Op meerdere locaties in Noord-Brabant vinden binnen KLIMAP op dit moment experimenten plaats op het gebied van paludicultuur, elk met een andere invalshoek. Zo ook nabij de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Biest-Houtakker.

Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Biest-Houtakker wordt grote lisdodde geteeld in de bio-zone van deze RWZI. Deze teelt dient tevens als nazuivering van het restwater. Betrokkenen bij deze veldproef zijn Waterschap de Dommel, KWR Water en de Radboud Universiteit.

 Paludicultuur (natte landbouw) wordt gezien als kansrijke adaptatiemaatregel met name in de directe omgeving (bufferzones) van natte natuurgebieden en langs waterlopen. Op meerdere locaties in Noord-Brabant vinden binnen KLIMAP experimenten plaats op het gebied van paludicultuur, elk met een andere invalshoek. De overige locaties zijn Soerendonk, Scheiendsven en Helmond.

Welke maatregelen worden onderzocht?

In deze veldproef onderzoeken wij de volgende maatregel uit de KLIMAP menukaart:

A2.4 Paludicultuur /  Natte landbouw

Doel van de veldproef

Met deze proef proberen we antwoord te geven op de vraag welke gewassen je kunt produceren in gebieden of oeverstroken die natter worden of kunstmatig nat worden gehouden door maatregelen om water langer vast te houden. In deze specifieke veldproef wordt onderzocht of meerdere functies te combineren zijn, zoals productie van grote lisdodde als nat gewas, water vasthouden voor het tegengaan van droogte, water zuiveren ten behoeve van de KRW-opgave, koolstof vasthouden voor de klimaatmitigatie-opgave en het verhogen van de biodiversiteit.

De aanpak

De pilot is ingeplant in 2019 en wordt gevoed met gezuiverd restwater van de RWZI. Het waterpeil wordt kunstmatig hoog gehouden op een niveau van 20-40 cm boven maaiveld. Vanaf 2021 worden automatische peilmetingen gedaan en wordt de waterkwaliteit en biomassaproductie gemeten. Het moment van oogsten bepaalt de toepassingsmogelijkheden van het gewas, maar ook de zuiveringscapaciteit en biodiversiteit.

Tussentijdse resultaten

De veldproef is in 2021 in het programma KLIMAP opgenomen. Deze proef heeft veel last gehad van vogelvraat en opdrijven van planten door peilwisselingen, waardoor maar een deel van de planten goed is opgekomen. Op die plek zijn de kleine lisdodde planten binnen een jaar tot 3 meter hoog geworden en was de biomassaproductie omgerekend rond de 15 ton droge stof per hectare.