Systeembeschrijving Noord-Limburg

Limburg kampt met urgente opgaven op het gebied van wateroverlast, droogte, waterkwaliteit, en natuur en milieu. Provincie Limburg en Waterschap Limburg hebben in 2019 een Limburgse Integrale Watersysteem Analyse (LIWA) uitgevoerd. Een analyse naar mogelijke maatregelen om te komen tot een klimaatbestendig, schoon en robuust watersysteem. De kennis en ervaringen, opgedaan in LIWA, hebben we binnen KLIMAP gebruikt. In Noord-Limburg (omgeving Mariapeel en Groote Molenbeek) hebben we een proefgebied opgestart en hebben we de eerste stappen uit de routekaart methodisch ontwikkeld en getoetst. Onder meer is een systeembescrhijving opgesteld, waarin het proefgebied vanuit verschillende perspectieven in beeld is gebracht (Systeembeschrijving Noord-Limburg). 

Systeembeschrijving Noordelijke IJsselvallei

De Noordelijke IJsselvallei is voor zowel het inlaten als het uitlaten van water voor een belangrijk deel afhankelijk van de rivier de IJssel. Vanwege klimaatverandering zal dit in de toekomst waarschijnlijk niet altijd mogelijk zijn, vanwege lagere waterstanden in de IJssel tijdens droogte en hogere waterstanden tijdens natte perioden. Om beter bestand te zijn tegen deze veranderingen, is de centrale vraag voor het Noordelijke IJsselgebied hoe het gebied minder afhankelijk gemaakt kan worden van de aan- en afvoer van water IJssel. Binnen het proefgebied Noordelijke IJsselvallei is het systeem beschreven, gebruik makend van beschikbare informatiebronnen (Systeembeschrijving Noordelijke IJsselvallei).

Lessen en aandachtspunten

De aanpak die we in beide proefgebieden hebben toegepast heeft ons de volgende lessen opgeleverd:

Inzicht in rollen van partijen 

Ontwikkelpadenmethodiek in de casussen zijn nu vooral inhoudelijk en procesmatig ingestoken. In het vervolg krijgen de rollen, middelen, belangen en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren meer de aandacht.

Heldere definitie van klimaatrobuust

Binnen een gebiedsproces moet de definitie van klimaatrobuust voor een ieder duidelijk zijn. Welke klimaatrisicoā€™s zijn acceptabel? Welke kansen grijp je? In vervolgtraject moet hier meer aandacht voor komen.