In het beheergebied van waterschap Limburg wordt in de winterperiode op vijf agrarische percelen water vastgehouden door het regelbare drainagesysteem zolang mogelijk in het voorjaar op de hoogste stand in te stellen. Voor grasland wordt gestreefd naar een hoogte van 30 cm-mv. Daarnaast zal actief water worden aangevoerd via het wateraanvoerstelsel.

Op deze manier wordt dus niet alleen het neerslagoverschot benut om het grondwater gedurende deze periode aan te vullen, maar ook indien nodig aanvoerwater via de Maas, dus van buiten het beheergebied. Het is daarbij de bedoeling om in het voorjaar de ‘pijngrens’ van de agrariër op te zoeken. De percelen liggen in Evertsoord (omg. Mariapeel), Meijel (omg. Groote Peel), Nederweert (omg. Sarsven en De Banen) en Ysselsteyn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door KnowH2O, KWR, WUR-WLR en WENR.

Welke maatregel wordt onderzocht?

In deze veldproeven doen we onderzoek naar de volgende maatregel uit de KLIMAP menukaart:

C2.1 Retentie & Adaptief peilbeheer

Doel van de veldproeven

De maatregel om zo lang mogelijk water vast te houden op het perceel door hoog te stuwen en actief water in te laten via het drainagesysteem zorgt ervoor dat de grondwaterstanden in het voorjaar hoog zijn. Mogelijk vindt een grotere grondwateraanvulling plaats door hogere freatische grondwaterstanden. De beperkingen voor de agrariër zijn mogelijk een latere start van het groeiseizoen, maar ook de bemesting kan beïnvloed worden qua timing en in te zetten machines. Een grotere opslag van grondwater in het perceel en hogere grondwaterstanden kunnen leiden tot een latere en minder grote behoefte aan beregening later in het seizoen. Bedrijfsvoering op de percelen en mestopslag dienen mogelijk te worden aangepast. Het doel is vooral om helder te krijgen welke kansen en problemen ontstaan bij lang en hoog stuwen tijdens de winter en het voorjaar. De vraag is of, en zo ja welke risico’s het waterschap loopt en welke de agrariër. De veldproef moet duidelijk maken wat de effecten zijn van een dergelijke beleidskeuze en welk flankerend beleid/compensatie eventueel nodig is.

De aanpak

In deze proef meten we zowel grondwaterstanden, waterpeilen in aangrenzende waterlopen en het instroomdebiet van het drainagesysteem. We monitoren de bedrijfsvoering en de stemming van de agrariër. Hiervoor worden peilbuizen, sensoren en debietmeters (online via telemetrie) geïnstalleerd. Upgrade en onderhoud van de systemen vindt plaats door KLIMAP partners Barth Drainage BV en Kuipers Electronic Engineering BV. Verder vindt perceelregistratie, zoals landgebruik, bodembewerking, bemesting en beregening, plaats en is het de wens om draagkracht en gewasopbrengst te meten. In de participatieve monitoring worden door de agrariërs handmetingen gedaan, een logboek bijgehouden en in bijeenkomsten ervaringen uitgewisseld.  De proef wordt gevolgd t/m het groeiseizoen van 2022 en vanaf komende winter zullen ook referentiepercelen bemeten worden.

Tussentijdse resultaten

 De proeven zijn in het voorjaar van 2021 opgestart. De eerste resultaten worden eind 2021 verwacht. Zodra deze voor handen zijn, kunt u hierover lezen op de website.

Video

Op de website van 1Limburg wordt de proef in een filmpje toegelicht.