subirrigatie-teamerica.png

In America, gelegen in Noord-Limburg, wordt regelbare drainage met subirrigatie toegepast voor het actief beheer van het afvoeren, vasthouden en aanvullen van grondwater op perceelniveau. Anders dan in Stegeren, vindt hier subirrigatie plaats met ondiep grondwater.

Verspreid over de zandgronden worden in KLIMAP verschillende veldproeven uitgevoerd (o.a. in Stegeren, America en Haaksbergen), waarin de effecten van regelbare drainage met subirrigatie worden onderzocht. De veldproeven onderscheiden zich door de gebruikte waterbron (RWZI-effluent, oppervlaktewater of grondwater), de wijze van aansturing of door de focus van het onderzoek. Op het perceel in America wordt de aanwezige regelbare drainage gevoed met ondiep grondwater. 

Welke maatregel wordt onderzocht?

In deze veldproef wordt de volgende maatregel uit de KLIMAP menukaart onderzocht:

C1.5 Regelbare drainage met subirrigatie uit grondwater

Doel van de veldproef

Het doel van deze veldproef is om het regelbaar drainagesysteem met subirrigatie te voor beter watermanagement op het perceel voor betere waterbeschikbaarheid in de bodem voor gewassen. Verder is America een interessant Living Lab voor het robuust functioneren van dit systeem, te ontwikkelen, testen en monitoren. De uitdaging bij deze veldproef ligt vooral in het in beeld brengen van de robuustheid of gevoeligheid van het systeem (voorkomen verstopping, continuïteit drainage- én infiltratiecapaciteit, ‘onderhoudsextensief’). Ook is dit de enige veldproef binnen KLIMAP met subirrigatie, waarin ondiep onttrokken grondwater wordt gebruikt voor subirrigatie. Ten slotte leent deze pilot zich voor het opzetten van waterkwaliteitsmetingen aan subirrigatie.

De aanpak

In America is een proefperceel grasland) ingericht, waarbij de ene helft is ingericht met een regelbaar drainagesysteem waar subirrigatie wordt toegepast. Intensieve monitoring vindt plaats op het freatisch en diep grondwater, bodemvochtgehalte op drie diepten, aanvoerdebiet, waterpeilen in de aan- en afvoerput en het oppervlaktewater. De andere helft van het perceel is niet ingericht met een drainagesysteem (referentiesituatie). De proef zal inzichten opleveren in de robuustheid van drainagesystemen op langere termijn.

Video 

Proefperceel met regelbare drainage met subirrigatie in America (Limburg)