paludicultuur-soerendonk.png

Er is behoefte aan kennis over de effectiviteit en haalbaarheid van het toepassen van paludicultuur - oftewel natte landbouw - met gebruik van gezuiverd restwater vanuit rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). In een watergang van Waterschap de Dommel in de omgeving van de RWZI Soerendonk wordt het natte gewas kleine lisdodde geproduceerd en worden metingen verricht.

In een watergang van Waterschap de Dommel in de omgeving van de RWZI Soerendonk wordt het natte gewas kleine lisdodde geproduceerd en worden metingen verricht. Betrokkenen bij deze veldproef zijn Waterschap De Dommel, de Radboud Universiteit en KWR Water.

Paludicultuur wordt gezien als kansrijke adaptatiemaatregel met name in de directe omgeving (bufferzones) van natte natuurgebieden en langs waterlopen. Op meerdere locaties in Noord-Brabant vinden binnen KLIMAP experimenten plaats op het gebied van paludicultuur, elk met een andere invalshoek. De overige locaties zijn Helmond, Scheiendsven en Biest-Houtakker.

Welke maatregelen worden onderzocht?

In deze veldproef onderzoeken wij de volgende maatregel uit de KLIMAP menukaart:

A2.4 Paludicultuur /  Natte landbouw

Doel van de veldproef

Met deze proef proberen we antwoord te geven op de vraag welke gewassen je kunt produceren in gebieden of oeverstroken die natter worden of kunstmatig nat worden gehouden door maatregelen om water langer vast te houden. In deze specifieke veldproef wordt onderzocht of meerdere functies te combineren zijn, zoals productie van grote lisdodde als nat gewas, water vasthouden voor het tegengaan van droogte, water zuiveren ten behoeve van de KRW-opgave, koolstof vasthouden voor de klimaatmitigatie-opgave en het verhogen van de biodiversiteit.

De aanpak

De proeflocatie is ingeplant/ingericht in 2019/2020. In de watergang wordt gezuiverd restwater van de RWZI Soerendonk aangevoerd, zodat het waterpeil kunstmatig hoog wordt gehouden op een niveau van 50-100 cm boven maaiveld. Vanaf 2021 worden automatische peilmetingen gedaan en wordt de waterkwaliteit en biomassaproductie gemeten. Het moment van oogsten bepaalt de toepassingsmogelijkheden van het gewas, maar ook de zuiveringscapaciteit en biodiversiteit.

Tussentijdse resultaten

De veldproef is in 2021 in het programma KLIMAP opgenomen. De kleine lisdodde planten werden 3 tot 4 meter hoog in het eerste jaar na aanplant, met gemiddeld 50 planten per m2 en een droge stof opbrengst van omgerekend tussen de 10 en 15 ton per hectare.

Video

De functie van lisdodde in de waterzuivering.