slider img1

Op een perceel in Middelbeers (NB) onderzoekt het Louis Bolk Instituut hoe meerjarig graan presteert op het gebied van droogtetolerantie, waterkwaliteit, koolstofvastlegging, biodiversiteit, productiviteit en voederkwaliteit. Door de directe vergelijking van ecosysteemdiensten van meerjarig graan met enerzijds eenjarig graan en anderzijds een meerjarig gewas zoals gras-klaver kan bepaald worden of meerjarig graan een interessante optie is voor gewasrotaties. 

Korte omschrijving locatie

Opbrengst en voederwaarde bepalen of meerjarig graan een interessante toevoeging aan het dieet van (melk)vee kan zijn. Hierdoor krijgen boeren mogelijk de optie om zetmeelproductie te combineren met duurzaam bodembeheer. 

Welke maatregel(en) wordt/worden onderzocht?  

In deze veldproef doen we onderzoek naar de volgende maatregel uit de KLIMAP menukaart:

A2.7 Meerjarig graan en triticale 

Doel van de veldproef  

Meerjarig graan is een gewas dat potentieel grote voordelen kan leveren voor met name de bodem waarin het groeit. Een meerjarig gewas hoeft niet jaarlijks geploegd te worden, bied jaarrond bodembedekking, en vormt een uitgebreid en diep wortelstelsel. Het doel van deze proef is om te kijken hoe dit in de praktijk uitpakt op zandgronden. Zandgronden zijn gevoelig voor verlies van organische stof, nitraatuitspoeling en droogte en hebben daarom extra baat bij vruchtwisseling met meerjarige gewassen.

Beknopte omschrijving aanpak 

Meerjarig graan (Kernza), eenjarig graan (triticale) en gras-klaver worden in 4 herhalingen met elkaar vergeleken. Hierbij worden productie, N-mineraal, organische stof en bodem(leven) gemeten. De proef is aangelegd in het najaar van 2020 en loopt drie jaar.

Eerste resultaten 

Het meerjarig graan is aangeslagen en heeft in 2021 zaad geproduceerd onder Nederlandse omstandigheden. Er is een netwerkbijeenkomst geweest met telers en veredelaars om kansen en onderzoeksvragen van het gewas te benoemen.