De hoge zandgronden zijn gevoelig voor klimaatverandering, doordat het water snel wegzakt of bij hevige regenval afstroomt is water in droge jaren schaars. Agrariërs zijn daardoor veelal aangewezen op beregening met grondwater. De vraag is hoe we dit schaarse grondwater optimaal kunnen benutten. Daarom wordt bij een aardappelteler in Reusel onderzocht of met druppelirrigatie een nog betere benutting kan worden gerealiseerd dan met de huidige precisie beregening met haspels.

Druppelirrigatie aanlegDe hoge zandgronden zijn gevoelig voor klimaatverandering, doordat het water snel wegzakt of bij hevige regenval afstroomt is water in droge jaren schaars. Agrariërs zijn daardoor veelal aangewezen op beregening met grondwater. De vraag is hoe we dit schaarse grondwater optimaal kunnen benutten. Daarom wordt bij een aardappelteler in Reusel onderzocht of met druppelirrigatie een nog betere benutting kan worden gerealiseerd dan met de huidige precisie beregening met haspels.

Welke maatregelen worden onderzocht?

In de veldproef wordt de volgende maatregel uit de KLIMAP menukaart onderzocht:

C1.1 Benutting grondwater mbv druppelirrigatie

Doel van de veldproef

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of met druppelirrigatie met minder waterverbruik een vergelijkbare productieopbrengst kan worden bereikt  Verder wordt gekeken of met tensiometers (die de vochtspanning meten) de waterbehoefte van de plant nauwkeuriger kan worden bepaald dan met vochtsensoren (die het vochtgehalte meten). Hierdoor kan mogelijk meer efficiënt water worden toegediend. Het nevendoel is om te kijken hoe de kosten van druppelirrigatie zich verhouden tot de kosten van een beregening met haspels.

De aanpak

De proef met druppelirrigatie met grondwater wordt uitgevoerd bij aardappelteler Van den Borne in Reusel. Er is een experiment opgezet waarbij op een proefveld van 4 hectare (zie onderstaande plattegrond) twee vormen van druppelirrigatie worden getest, nl. met 30 en met 40 cm afstand tussen de druppelopeningen, beide op 10 cm diepte in de aardappelruggen. De druppelirrigatie wordt vergeleken met een aanpalend veld waarbij beregend wordt met haspels en met een veld waar niet wordt beregend.

Veldproef opstelling