De eerste stap is het bepalen van de context. In deze stap breng je bestaande kennis samen, wat de basis vormt tijdens het proces. Door de basis inzichtelijk te maken, kunnen ambities, prioriteiten en keuzes op transparante manier bepaald en onderbouwd worden. Het doel van deze stap is om:

  • het volledige systeem in kaart te brengen. Daarbij is niet alleen aandacht voor de fysieke laag, waarin de gebiedskenmerken, ruimtelijke relaties en de waterhuishouding worden beschreven. Ook de sociaal-culturele, economische en institutionele aspecten van het gebied worden geschetst;
  • een overzicht te creëren van alle bekende informatie over de belangrijkste ontwikkelingen en het in beeld brengen van mogelijke kansen en conflicten;
  • een overzicht te maken van de stakeholders die een rol spelen in de ruimtelijke ontwikkeling;
  • inzicht te krijgen in hoe de verschillende stakeholders het probleem framen en wat hun wensbeelden en ambities zijn voor het gebied.

Deze stap zorgt ervoor dat er inzicht is in de werking, de ambities en belangrijkste ontwikkelingen in dit gebied en hoe deze effect hebben op de opgaven om te komen tot een klimaatadaptieve omgeving.

 

In de proefgebieden Noord-Limburg en Noordelijke IJsselvallei is de systeembeschrijving uitgewerkt, waarin de context van het betreffende gebied is beschreven. 

In een latere fase van het project wordt op deze plek een overzicht gegeven van nuttige tools en bronnen die in deze stap van de routekaart kunnen worden toegepast. Tevens vind je hier verwijzingen naar websites waar meer informatie te vinden is van de betreffende tools en bronnen.

 

De opzet van de systeembeschrijving, en daarmee het vaststellen van de relevante onderwerpen & opgaven van het gebied, bestaat uit verschillende ‘lagen’. Deze wijze is afkomstig uit de lagen benadering uit de Vierde nota over de Ruimtelijke Ordening  (ondergrond-netwerk-occupatie).